Projekt Typowy składa się z:

  • 3 egzemplarzy PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
  • 2 egzemplarzy PPROJEKTU TECHNICZNEGO

.

I   PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY zawiera:


1. Część opisowa

Część opisowa określa podstawowe dane budynku takie jak bilans powierzchni, gabaryty budynku,  rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, czyli określenie wszystkich elementów od ogółu do szczegółu – fundamentów, ścian, stropów, kominów, dachów, różnych typów izolacji – pionowej i poziomej., ale także elementów wykończenia- elewacje, stolarka okienno-drzwiowa, podłogi, pokrycie ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

.

.


2. Elewacje

Widok budynku z czterech stron wraz z opisem rozwiązań materiałowych i kolorystycznych.

.

.

.


3. Rzut poszczególnych kondygnacji (rzut parteru, piętra i/lub poddasza)

.

.

.

.

.


4. Rzut dachu

Rysunek połaci dachowych z oznaczeniem ich charakterystycznych danych, wymiarów, kominów, wyłazów, stopni kominiarskich,  wyłazów, okien połaciowych, umiejscowieniem rynien i rur spustowych.

.

.


5. Przekroje

Rysunek budynku przeciętego pionową płaszczyzną pokazuje elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty, ściany, stropy, schody czy elementy żelbetowe, z zaznaczeniem warstw materiałów budowlanych. Przekroje zwymiarowane są w układzie pionowym, posiadają także naniesione istotne koty wysokościowe dla budynku.

.


6. Zestawienie stolarki

Zestawienie wszystkich okien, drzwi, bram garażowych ujętych w projekcie, z określeniem ich wymiarów oraz sposobu i kierunku otwierania

.

.

.II PROJEKT TECHNICZNY

W skład PROJEKTU TECHNICZNEGO wchodzi PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (opisany powyżej) oraz:


1. Projekt konstrukcji- część opisowa

Opis konstrukcji zawiera dane dotyczące zastosowanych schematów statycznych, przyjętych obciążeń i wykonanych obliczeń. Podaje przyjęte rozwiązania budowlane konstrukcyjno- materiałowe.

.

.

.

.


2. Projekt konstrukcji z elementami wykonawczymi- część rysunkowa (skala 1:100, 1:20)

Zawiera rysunki rzutu fundamentów, poszczególnych kondygnacji, więźby dachowej, rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych ze szczegółowo rozrysowanym zbrojeniem, zestawienie stali zbrojeniowej, zestawienie elementów więźby dachowej.

.

.


3. Projekt instalacji wewnętrznych w standardzie budowlanym- część opisowa

Celem i zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji, ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego. Opis zawiera informację o przyjętych rozwiązaniach technologicznych i materiałowych poszczególnych instalacji wraz ze wskazaniem niezbędnych obliczeń i  danych.

.

.

.


4. Projekt instalacji wewnętrznych w standardzie budowlanym- część rysunkowa:

 4A. Instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania. Rzuty kondygnacji

Rysunki w standardzie projektu budowlanego- schemat przebiegu instalacji. Przebieg instalacji wody ciepłej i zimnej, przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem pionów kanalizacyjnych oraz sposobu odprowadzenia ścieków z obiektu; instalacja ogrzewania podłogowego- zapotrzebowaniem, obliczeniami obciążenia dla danej pętli. Źródło ciepła- pompa ciepła typu powietrze-woda

.


4B. Instalacje wentylacji mechanicznej. Rzuty kondygnacji

Schemat kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wraz z lokalizacją przebić instalacji i uwagami do ich prowadzenia.

.

.

.


5. Charakterystyka energetyczna

To zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

.

.

.

.


6. Projekt instalacji elektrycznej- część opisowa

Celem i zakresem opracowania jest wewnętrzna instalacja elektryczna przeznaczona dla budynku jednorodzinnego zasilanego z zestawu złączowo – pomiarowego, instalacja ochronna i teletechniczna.

.

.

.

.


7. Projekt instalacji elektrycznej- część rysunkowa:

7A. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z naniesionymi elementami instalacji elektrycznej

Rzuty kondygnacji z naniesioną lokalizacją tablicy rozdzielczej, gniazd elektrycznych, wypustów oświetleniowych i włączników

.

.

.

.


7B. Projekt instalacji odgromowej

Rysunek instalacji odgromowej- instalacji chroniącej obiekt przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych.

.

.

.


7C. Schemat tablicy elektrycznej

.

.

.

.

.


.