Regulamin sklepu internetowego Projekt Stodoła

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin sklepu Projekt Stodoła, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania ze sklepu, składania i realizacji zamówień, zgłaszania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, zajrzyj na naszą stronę dotyczącą najczęściej zadawanych pytań FAQ. Jeżeli nie znalazłeś tam odpowiedzi, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected]

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,

zespół Projekt Stodoła

§1.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Adaptacja – czynności projektowe, które mają na celu dostosowanie Projektu Typowego lub Zmienionego Projektu Typowego do warunków lokalnych, niezbędne do przeprowadzenia Procesu Budowlanego i dokonania czynności przewidzianych Prawem Budowlanym, w tym stworzenia Projektu Budowlanego. Adaptacje mogą być w szczególności dokonywane przez Partnerów;
 • Karta Produktu – dokument, w którym Sprzedawca przedstawił parametry budynku, materiały, rozwiązania, zastosowane technologie. Karty Produktu są dostępne w Sklepie przed złożeniem zamówienia (poprzez przesłanie potencjalnemu Kupującemu), jak również przekazywane Kupującemu drogą elektroniczną po zawarciu Umowy. Karty Produktu są przesyłane na wskazany przez Kupującego adres e-mail;
 • Kod Rabatowy – ciąg znaków obejmujących litery i liczby, który upoważnia Kupującego do nabycia Produktu po obniżonej cenie. Każdy Kod Rabatowy ma określony okres ważności, który jest ustalany indywidualnie z podmiotem, który takim kodem dysponuje;
 • Koncepcja Zmian – opracowanie zmian dotyczących Zmienionego Projektu Typowego w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usług Projektowych, w oparciu o ustalenia poczynione z Kupującym przed zawarciem Umowy dotyczącej Usług Projektowych;
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną;
 • Obiekt Budowlany – obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego, który będzie wzniesiony na rzecz Kupującego z wykorzystaniem Projektu Typowego lub Zmienionego Projektu Typowego;
 • Partner – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę. Partnerem może być w szczególności biuro architektoniczne, które dokonuje Adaptacji i bierze udział w Procesie Budowlanym;
 • Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Proces Budowlany ­– kompleksowe czynności faktyczne i prawne podejmowane przez Kupującego oraz zatrudnione przez niego osoby, które to czynności są niezbędne do wykonania Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Produkt – każdy produkt, zarówno materialny (fizyczny), jak i niematerialny (cyfrowy), który został przeznaczony do sprzedaży w Sklepie, w szczególności w postaci Projektu Typowego;
 • Projekt Typowy– dokumentacja projektowa, której zawartość została szczegółowo opisana w 8 ust. 3, stworzona przez Sprzedawcę i sprzedawana w Sklepie. Każdy Projekt Typowy oraz Zmieniony Projekt Typowy przed jego wykorzystaniem w Procesie Budowlanym wymaga przeprowadzenia Adaptacji;
 • Projekt Typowy w Realizacji – Projekt Typowy, który został wprowadzony do oferty Sklepu i jest widoczny w Sklepie (jest przedstawiony budynek, wizualizacje itp.), ale wymaga dokończenia prac projektowych, w związku z czym termin dostawy Projektu Typowego w Realizacji może ulec wydłużeniu o czas przewidziany w Regulaminie;
 • Projekt Budowlany – projekt budowlany zgodny z wymogami Prawa Budowlanego, w tym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), który jest sporządzany w oparciu o Projekt Typowy dostarczony przez Sprzedawcę;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.projektstodola.pl/regulamin/;
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.projektstodola.pl/projekty-domow/ ,
 • Sprzedawca – BAD Sp. z o.o., ul.Zasłuczańska 4, 55-010 Żerniki Wrocławskie, NIP: 8961610784,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001082928., kapitał zakładowy 5 000 zł.;
 • Strony – Sprzedawca i Kupujący;
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, np. w postaci wysyłki newslettera, utrzymywania konta użytkownika itp.;
 • Usługa Projektowa – usługa wykonywana na odległość, polegająca na indywidualnym wprowadzeniu zmian do zakupionego Projektu Typowego według zapotrzebowania Kupującego. Szczegóły związane z realizacją Usługi Projektowej zostały opisane w Regulaminie;
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, która dotyczy zakupu Produktu, świadczenia Usługi Projektowej lub świadczenia Usług Elektronicznych;
 • Zmieniony Projekt Typowy – Projekt Typowy wraz ze zmianami wprowadzonymi na żądania Kupującego w ramach Usług Projektowych.

§2.

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Stron. W przypadku poczynienia przez Strony ustaleń odrębnych (np. na potrzeby wykonania Usług Projektowych) pierwszeństwo przed Regulaminem mają ustalenia odrębne, natomiast do wszelkich pozostałych kwestii, które nie są przedmiotem ustaleń odrębnych, zastosowanie znajduje Regulamin.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Produktów fizycznych dostępnych w Sklepie (w szczególności Projektów Typowych w wersji papierowej), umowy o dostarczenie Produktów będących treściami cyfrowymi (w szczególności Projektów Typowych w wersji elektronicznej, kosztorysów itp.), opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o Usługi Projektowe zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie. Ponadto w przypadku świadczenia Usług Elektronicznych Sprzedawca zapewnia możliwość zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Przed zawarciem Umowy, w szczególności dotyczącej nabycia Produktu, Kupujący jest zobowiązany szczegółowo zapoznać się z Kartą Produktu, w tym z elementami Produktu, rozwiązaniami, zastosowanymi materiałami oraz zakresem opracowania. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Produktu, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że Kupujący dopełnił wskazanych obowiązków.
 4. Sprzedawca informuje Kupującego, że:
 • Kupujący odpowiada za przeprowadzenie Procesu Budowlanego, w tym za jego przeprowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym;
 • Sprzedawca nie bierze udziału w Procesie Budowlanym, który jest przeprowadzany przez Kupującego;
 • Produkt będący Projektem Typowym przed jego wykorzystaniem w Procesie Budowlanym w charakterze Projektu Budowlanego wymaga przeprowadzenia Adaptacji, na potrzeby spełnienia wymogów przewidzianych w Prawie Budowlanym dla Projektów Budowlanych;
 • w przypadku dokonywania Adaptacji Produktu przez podmiot zewnętrzny, w tym Partnera, Sprzedawca nie sprawuje nadzoru autorskiego w rozumieniu właściwych przepisów Prawa Budowlanego;
 • Sprzedawca może dołączać do Projektu bezpłatne dodatki np. w formie katalogu rekomendacji.
 • Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

§3.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów w postaci cyfrowej, które zostały zakupione za pośrednictwem Sklepu, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. W sytuacji, w której korzystanie ze Sklepu lub Produktów w postaci cyfrowej wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te zostaną wskazane w opisie na stronie Sklepu.
 3. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

§4.

Usługi Elektroniczne

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się w szczególności treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. Złożenie zamówienia jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną, która polega na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Rejestracja konta prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może w każdej chwili ją wypowiedzieć poprzez usunięcie konta użytkownika.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach, Produktach związanych ze Sklepem. Zapis do newslettera jest możliwy poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera oraz zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi Elektroniczne co do zasady są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek Usługi Elektronicznej o charakterze odpłatnym, Sprzedawca wyraźnie poinformuje o tym Kupującego przed rozpoczęciem korzystania z tej Usługi Elektronicznej, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Sklepu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zapewnić całodobowy dostęp do Sklepu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Sprzedawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. Jeżeli planowana przerwa techniczna będzie miała charakter istotny, Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o planowanej przerwie poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

§5.

Prawa własności intelektualnej dotyczące Sklepu

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, jak również wszelkie materiały przekazywane w związku z świadczeniem Usług Elektronicznych mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.), do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie przez Kupującego jakichkolwiek treści chronionych bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zasady dotyczące korzystania z Produktów w zakresie praw własności intelektualnej zostały uregulowane w § 15.

§6.

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik albo jako gość (bez konta użytkownika).
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie. Kupujący może założyć konto użytkownika wyłącznie przed złożeniem zamówienia, jednakże w trakcie składania zamówienia ma prawo zalogować się do niego.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Kartą Produktu dostępną przy danym Produkcie, zgodnie z obowiązkiem Kupującego, o którym mowa w § 2 ust. 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Produktu przedstawionego na Karcie Produktu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. W przypadku, gdy Kupujący posiada Kod Rabatowy, powinien go wpisać w odpowiedniej pozycji w chwili składania zamówienia. Po zawarciu Umowy Kupujący traci możliwość wykorzystania Kodu Rabatowego w ramach tego zamówienia, jednakże nie ma przeszkód, aby wykorzystał Kod Rabatowy na potrzeby odrębnego zamówienia i odrębnej Umowy.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku Produktów o charakterze fizycznym – umowa sprzedaży,
  • w przypadku Produktów o charakterze niematerialnym – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  • w przypadku Usług Projektowych – umowa o świadczenie Usług Projektowych.
 7. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8.

§7.

Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.
 3. Czas realizacji zamówienia zawsze jest wskazany przy każdym Produkcie. Zamówienia dotyczące Produktów w postaci fizycznej standardowo są realizowane w terminie 5 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu, jednak do nie więcej niż 30 dni — z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Z uwagi na specyfikę Projektu Typowego w Realizacji czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, standardowo do 6 tygodni, jednak do nie więcej niż 12 Sprzedawca w treści oferty zamieszcza jasną i zrozumiała informację, że przedstawiony Projekty Typowy jest Projektem Typowym w Realizacji, w związku z czym czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu.
 5. Jeżeli Kupujący zamówił Produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów.
 6. W przypadku Produktów w postaci fizycznej zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 7. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika, a w szczególności stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub niekompletna. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona sprawdzenia stanu przesyłki, może utracić uprawnienia związane z uszkodzeniem przesyłki w transporcie, w szczególności prawo żądania odszkodowania od przewoźnika zgodnie z prawem przewozowym. Odbiór Produktu przez Kupującego zostanie potwierdzony podpisaniem listu przewozowego (lub innego dokumentu potwierdzającego, który jest stosowany przez przewoźnika), sporządzonym w formie pisemnej lub dokumentowej.
 8. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz są prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia. Co do zasady Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności:

1) poprzez przelew bankowy, na wskazany rachunek bankowy – w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty przed przystąpieniem przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia;

2) za pobraniem — w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty przy odbieraniu przesyłki.

 1. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić z góry, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy, w tym do dostarczenia Produktu lub do świadczenia Usług Projektowych, z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy ceny w pełnej wysokości — z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem (w przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia bez oczekiwania na wpłatę). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty we wskazanym terminie, Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail i wyznaczając termin dodatkowy na dokonanie zapłaty, wynoszący 7 dni. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie dodatkowym, przyjmuje się, że Kupujący odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 3. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§8.

Projekty Typowe

 1. Kupujący, który zamówił Projekt Typowy w Sklepie, otrzymuje dokumentację projektową w wersji papierowej. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, aby zakupiony Produkt mógł zostać wykorzystany do realizacji Procesu Budowlanego jako Projekt Budowlany, musi zostać poddany uprzedniej Adaptacji. Konieczny zakres Adaptacji opisano w § 9.
 2. Każdy Produkt obejmujący Projekt Typowy co do zasady zawiera:
  • projekt architektoniczno-budowlany (rys. w skali 1:100):
   1. opis techniczny,
   2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji,
   3. rzut dachu,
   4. niezbędne przekroje – przez całość oraz charakterystyczne fragmenty budynku,
   5. opisy przegród i zastosowanych materiałów,
   6. elewacje budynku wraz z opisem i kolorystyką użytych materiałów,
   7. uproszczone zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • projekt konstrukcyjny z elementami wykonawczymi (rys. w skali 1:100 i 1:20), zawierający rysunki i detale konstrukcyjne ze szczegółowo rozrysowanym zbrojeniem wszystkich elementów konstrukcyjnych:
   1. opis techniczny,
   2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (fundamenty, parter, poddasze),
   3. rzut więźby dachowej,
   4. rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych
   5. zestawienie stali zbrojeniowej,
   6. zestawienie elementów więźby dachowej.
  • projekt instalacji wewnętrznych w standardzie budowlanym (rys. w skali 1:100) – instalacja wodno/kanalizacyjna, ogrzewania z zastosowaniem ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
   1. opis techniczny,
   2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze),
   3. charakterystyka energetyczna dla budynku w warunkach bazowych,
  • projekt instalacji elektrycznych w standardzie budowlanym:
   1. opis techniczny,
   2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
   3. instalacja odgromowa,
   4. schemat elektryczny tablicy bezpiecznikowej,
  • dodatkowe elementy:
   1. dołączony pakiet ”Projekt Stodoła Rekomenduje „ informacyjny o zalecanych produktach i technologiach,
   2. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych projektantów i ich przynależności do izby zawodowej w okresie opracowywania dokumentacji.

W zależności od specyfiki i przeznaczenia Obiektu Budowlanego zawartość Projektu Typowego może nieznacznie się różnić, przy czym różnice te wynikają wyłącznie z charakteru Obiektu Budowlanego oraz wymogów Prawa Budowlanego.

 1. W ramach zamówionego Produktu obejmującego Projekt Typowy Kupujący Projekt Typowy Kupujący otrzymuje otrzymuje 3 egzemplarze projektu Typowego architektoniczno – budowlanego i 2 egzemplarz projektu technicznego (zawierającego elementy wykonawcze konstrukcji  i projekty instalacji) .
 2. Projekty Typowe co do zasady są dostarczane w wersji papierowej, Kupujący posiada jednak możliwość zakupienia dodatkowego Projektu Typowego w wersji cyfrowej, za dodatkową płatnością.
 3. Zakupu Projektu Typowego w wersji cyfrowej można dokonać wyłącznie wraz z zakupem Projektu Typowego w wersji papierowej. Możliwe jest również dokupienie wersji elektronicznej przez Kupującego, który nabył wcześniej Projekt Typowy w wersji papierowej. W tym celu Kupujący musi się skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Sprzedawca nie przewiduje sprzedaży Projektu Typowego w wersji elektronicznej jako samodzielnego Produktu. Dokumentacja w wersji elektronicznej jest ściśle powiązania z dokumentacją w wersji papierowej.
 5. Dostarczenie Produktu obejmującego Projekt Typowy w postaci fizycznej polega na skompletowaniu dokumentów wchodzących w skład Projektu, zapakowaniu ich oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy Produktu.

§9.

     Obowiązkowy zakres Adaptacji

 1. Kupujący, chcąc wykorzystać dany Projekt Typowy lub Zmieniony Projekt Typowy w Procesie Budowlanym w charakterze Projektu Budowlanego, musi dokonać Adaptacji.
 2. Adaptacji powinni dokonywać projektanci posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
 3. Sprzedawca nie udziela wsparcia w zakresie Adaptacji. Kupujący ma dowolność w wyborze projektanta, który dokona niezbędnych zmian w ramach Adaptacji.
 4. Sprzedawca upoważnia projektantów dokonujących Adaptacji do włączenia Projektu Typowego do pełnej dokumentacji Projektu Budowlanego, która jest sporządzana przez projektanta na zlecenie Kupującego i podpisywana przez tego projektanta.
 5. Projektant dokonujący Adaptacji oraz sporządzający Projekt Budowlany, który zostanie wykorzystany w Procesie Budowlanym, jest zobowiązany w szczególności:
 • dokonać analizy zgodności Projektu Typowego lub Zmienionego Projektu Typowego z lokalnymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • nanieść na oryginale Projektu Typowego lub Zmienionego Projektu Typowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych;
 • wykonać sprawdzenie konstrukcji całego Obiektu Budowlanego w zakresie jego dostosowania do lokalnych warunków, takich jak: np. gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych Obiektu Budowlanego, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wodno-kanalizacyjną do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosować instalację wodno-kanalizacyjną w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki energetycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w Projekcie Typowym lub Zmienionym Projekcie Typowym;
 • podpisać Projekt Budowlany jako autor adaptacji Obiektu Budowlanego do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację Projektu Budowlanego oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania Projektu Typowego lub Zmienionym Projekcie Typowym;
 • wykonać analizę obszaru oddziaływania Obiektu Budowlanego na sąsiednie nieruchomości.
 1. Projekt zagospodarowania działki z częścią opisową należy trwale połączyć z Projektem Budowlanym lub zamieścić w osobnej oprawie: tomie (teczce), stanowiącym z zakupionym Projektem Typowym lub Zmienionym Projektem Typowym komplet Projektu Budowlanego.

§10.

Dodatkowy zakres Adaptacji niewymagający zgody Sprzedawcy

 1. Obok obowiązkowej Adaptacji, o której mowa w § 9, Sprzedawca dopuszcza także Adaptacje dodatkowe, przy czym:
  • Adaptacje wymienione w ust. 2 nie wymagają odrębnej zgody Sprzedawcy — Sprzedawca akceptuje wskazany zakres zmian na mocy Regulaminu;
  • wszelkie Adaptacje wykraczające poza zakres wymieniony w ust. 2 wymagają odrębnej zgody Sprzedawcy.
 2. Kupujący bez konieczności uzyskiwania zgody Sprzedawcy może:
  • użyć innych materiałów budowlanych na konstrukcję Obiektu Budowlanego (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej Obiektu Budowlanego:
   1. zmiany usytuowania wewnętrznych ścian działowych, a także otworów drzwiowych wewnątrz Obiektu Budowlanego,
   2. zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych,
   3. zmiany wysokości Obiektu Budowlanego (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem lit. d),
   4. zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem lit. c),
   5. wykonania podpiwniczenia całości lub części Obiektu Budowlanego,
   6. zmiany przekroju filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
  • Wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz Obiektu Budowlanego, a także zmiana kolorystyki zewnętrznej Obiektu Budowlanego, przy zachowaniu dbałości o estetykę.
  • Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji Kupujący może:
   1. wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe,
   2. zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi,
   3. stosować pustaki szklane (luksfery),
   4. doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu,
   5. stosować dodatkowe okna połaciowe oraz wyłazy dachowe.
  • Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
  • Pod warunkiem zadbania o estetykę Obiektu Budowlanego i zasady konstrukcji Kupujący może doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne Obiektu Budowlanego takie jak: garaż, tarasy naziemne, ogrody zimowe, a także elementy wewnętrzne, takie jak antresole.
  • Zmienić funkcję pomieszczeń, w tym także zaadaptować garaż lub inne pomieszczenie na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.
  • Powiększyć lub zmniejszyć istniejący w projekcie garaż.
  • Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.
  • Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.
 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, które wykraczają poza zakres wskazany w ust. 2, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę, przedstawiając zakres planowanych zmian oraz uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Sprzedawca najpóźniej w terminie 14 dni udzieli odpowiedzi, czy wyraża zgodę na wprowadzenie przedstawionej zmiany do Projektu Typowego lub Zmienionego Projektu Typowego. W wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacji zgłoszenia znacznej liczby zmian przez Kupującego) termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu, jednak do nie więcej niż 30 dni od dnia otrzymania zapytania Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w Projekcie Typowym lub Zmienionym Projekcie Typowym zgodnie z potrzebami Kupującego, zgoda zostanie przesłana Kupującemu w formie PDF) w wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że nie jest zobligowany do wydawania zgody w każdym przypadku, jak również ma prawo zakazać wprowadzenia zmian wykraczających poza zakres, o którym mowa w ust. 2, bez podawania przyczyny. Odmowa udzielenia zgody na proponowane zmiany może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy postulowane zmiany mogłyby prowadzić do naruszenia koncepcji estetycznej Projektu Typowego lub Zmienionego Projektu Typowego i Obiektu Budowlanego.
 5. Zgody są udzielane bez konieczności uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy.
 6. W przypadku, gdy Kupujący wprowadzi zmiany w Projekcie Typowym lub Zmienionym Projekcie Typowym bez wymaganej zgody Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany przywrócić Projekt Typowy lub Zmieniony Projekt Typowy oraz Obiekt Budowlany do stanu sprzed wprowadzenia zmian, a ponadto jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych zł 00/100) za każde naruszenie.
 7. W odniesieniu do aspektów technicznych związanych z przeprowadzaniem Adaptacji o charakterze dodatkowym postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.

§11.

Zamówienie Usług Projektowych

 1. Kupujący, oprócz Projektu Typowego, może zamówić także indywidualną Usługę Projektową, która będzie miała na celu wprowadzenie zmiany w Projekcie Typowym bezpośrednio przez Sprzedawcę i stworzenie Zmienionego Projektu Typowego. Zakup Usługi Projektowej wymaga równoczesnego nabycia Projektu Typowego.
 2. Zakres świadczonych Usług Projektowych oraz informacje o zakresie możliwych zmian w ramach Usług Projektowych znajdują się na stronie Sklepu, w szczególności w zakładce „FAQ” lub innej zakładce spełniającej podobną funkcję.
 3. W celu wykonania Usługi Projektowej Kupujący jest zobowiązany skontaktować ze Sprzedawcą poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected] na potrzeby ustalenia zakresu planowanych zmian w Projekcie Typowym. Na podstawie przedstawionych przez Kupującego informacji Sprzedawca dokona wyceny Usługi Projektowej.
 4. Po zaakceptowaniu wynagrodzenia za Usługę Projektową oraz ustaleniu przez Strony terminu wykonania Usługi Projektowej Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez dodanie do koszyka Produktu pod nazwą „Indywidualne zmiany w Projekcie Typowym”. Zawarcie Umowy dotyczącej Usługi Projektowej następuje na zasadach ogólnych, przewidzianych na potrzeby nabywania Produktów przez Kupujących (§ 6).
 5. Kupujący jest zobowiązany podać w formularzu zamówienia wynagrodzenie oraz termin wykonania Usługi Projektowej, które zostały ustalone wcześniej ze Sprzedawcą. W razie podania innego wynagrodzenia lub innego terminu niż te ustalone ze Sprzedawcą Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jak również zawarcia Umowy dotyczącej świadczenia Usługi Projektowej na rzecz Kupującego (poprzez anulowanie złożonego zamówienia). W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym na potrzeby złożenia przez Kupującego poprawnego zamówienia.
 6. Wszelkie terminy uzgodnione z Kupującym rozpoczynają swój bieg dopiero od momentu opłacenia Usługi Projektowej w pełnej wysokości. W przypadku opóźnienia w zapłacie termin wykonania Usługi Projektowej ulega automatycznemu przedłużeniu o liczbę dni opóźnienia w zapłacie.
 7. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Umowy dotyczącej Usługi Projektowej:
  • Kupujący zmieni w istotny sposób zakres Usługi Projektowej, wskazując dodatkowe zmiany, jakich oczekuje w Projekcie;
  • nastąpi zmiana przepisów prawnych lub wystąpią inne okoliczności, które będą miały bezpośredni wpływ na wzrost kosztów wykonania Usługi Projektowej,

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, przedstawiając szacowany koszt dodatkowy związany z wykonaniem Umowy. Kupujący po otrzymaniu zawiadomienia Sprzedawcy może wyrazić zgodę na zmianę Umowy i podwyższenie wynagrodzenia Sprzedawcy lub odmówić zmiany Umowy. W przypadku odmowy zmiany Umowy Sprzedawca jest zobowiązany wykonać Umowę wyłącznie w zakresie pierwotnie ustalonego zakresu zmian w Projekcie Typowym oraz w granicach pierwotnie ustalonego wynagrodzenia.

§13.

Realizacja Usługi Projektowej

 1. Komunikacja miedzy Stronami na potrzeby zawarcia Umowy o Usługi Projektowe oraz w czasie realizacji Usługi Projektowej odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Usługi Projektowe w sposób staranny, sumienny, prawidłowy, zgodny zasadami wiedzy technicznej oraz normami branżowymi. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Usługi Projektowe zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi od Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązuje się, że na wszelkie wiadomości ze strony Sprzedawcy będzie odpowiadał najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych. W razie przekroczenia tego terminu Sprzedawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania Usług Projektowych.
 4. W przypadku, gdy do wykonania Usługi Projektowej niezbędne będzie współdziałanie Kupującego (np. poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy, zajęcie stanowiska, dostarczenie określonych informacji lub danych itp.), a jednocześnie Kupujący będzie uchylał się od współdziałania ze Sprzedawcą (nie współdziałając w ogóle lub współdziałając z opóźnieniem), termin wykonania Usługi Projektowej ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 5. W ramach Usług Projektowych Sprzedawca docelowo dokona uzgodnionych zmian w Projekcie Typowym i dostarczy Kupującemu 4 wydrukowane egzemplarze Zmienionego Projektu Typowego. Koszty druku dokumentacji oraz jej oprawienia ponosi Sprzedawca.
 6. Sprzedawca może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem Usług Projektowych osobom trzecim, w szczególności swoim podwykonawcom.
 7. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Usługi Projektowej Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi bieżące konsultacje telefoniczne lub e-mailowe w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 90 minut w całym okresie wykonania Umowy. Każda konsultacja ponad określony limit podlega dodatkowemu rozliczeniu między Stronami według stawki 120 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
 8. Sprzedawca w terminie ustalonym z Kupującym i Regulaminem prześle Kupującemu Koncepcję Zmian w zakresie Projektu Typowego za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący ma prawo zgłosić uzasadnione poprawki do Koncepcji Zmian w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości z Koncepcją Zmian, z tym zastrzeżeniem, że poprawki mogą odnosić się wyłącznie do proponowanych zmian w ramach Usługi Projektowej i nie mogą dotyczyć samego Projektu w swojej pierwotnej wersji. W razie niezgłoszenia poprawek we wskazanym terminie przyjmuje się, że Kupujący zaakceptował Koncepcję Zmian bez zastrzeżeń.
 9. Sprzedawca prześle Kupującemu Koncepcję Zmian uwzględniającą zgłoszone poprawki w terminie do 5 dni. W przypadku, gdy zgłoszone poprawki okażą się bezzasadne (np. wykraczają poza zakres Usługi Projektowej), Sprzedawca może odmówić uwzględnienia takiej poprawki, przedstawiając Kupującemu przyczynę odmowy.
 10. Kupującemu przysługują dwie tury poprawek zgodnie z ust. 8. Każda kolejna seria poprawek jest dodatkowo płatna. Opłata musi być uiszczona przed przystąpieniem Sprzedawcy do realizacji kolejnej serii poprawek. Zdań poprzedzających nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek jest następstwem błędów w sztuce Sprzedawcy.
 11. Po wprowadzeniu poprawek lub upływie terminu przewidzianego na zgłoszenie poprawek przez Kupującego Koncepcja Zmian zostaje zatwierdzona przez Strony i stanowi podstawę dla dalszych prac realizowanych przez Sprzedawcę. W oparciu o zatwierdzoną Koncepcję Zmian Sprzedawca przygotowuje ostateczną wersję Zmienionego Projektu Typowego (w porozumieniu ze specjalistami z odpowiednich branż) i przekaże ją Kupującemu w następujący sposób:
  1. Zmieniony Projekt Typowy w wersji papierowej jest przesyłany na adres dostawy wskazany przez Kupującego;
  2. w przypadku, gdy Kupujący zakupił Projekt Typowy w wersji elektronicznej, Zmieniony Projekt Typowy jest przekazywany Kupującemu także w wersji elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

§14.

Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu nabywanie Produktów o charakterze cyfrowym, w szczególności takich Produktów, jak kosztorysy, ebooki, webinary, kursy itp. Aktualnie dostępne Produkty cyfrowe są dostępne na stronach Sklepu.
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca wprowadza do sprzedaży Produkty cyfrowe, ich nabycie jest możliwe niezależnie od Produktów w formie fizycznej (np. Projektów w wersji papierowej). Sprzedawca na stronie Produktu wskazuje, czy Produkt jest możliwy do nabycia w postaci cyfrowej.
 3. Zamówione Produkty cyfrowe wysyłane są na adres e-mail Kupującego podany w formularzu składania zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Kupującego, a w przypadku, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie wyraził zgody na dostarczenie Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy — niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od Umowy.
 4. Produkty cyfrowe są przesyłane w formacie PDF.

§15.

Licencja dotycząca Projektów

 1. Każdy Projekt stanowi utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.) oraz podlega ochronie wynikającej z prawa własności intelektualnej.
 2. Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej do Projektu w zakresie, w jakim udzielenie licencji jest niezbędne do wybudowania 1 Obiektu Budowlanego w ramach 1 Procesu Budowlanego. Wykorzystanie Projektu w szerszym zakresie niż wybudowanie pojedynczego Obiektu Budowlanego może wiązać się z pociągnięciem Kupującego do odpowiedzialności na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
 3. Udzielenie licencji niewyłącznej do Projektu następuje na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Kupujący nie może udzielić dalszej licencji (sublicencji) osobom trzecim, zarówno pod tytułem odpłatnym, jak i nieodpłatnym, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Kupujący nie może przenieść, zbyć lub w inny sposób rozporządzić licencją niewyłączną.
 5. Udzielenie licencji niewyłącznej następuje na czas nieokreślony, na terytorium państwa, w którym zostanie posadowiony Obiekt Budowlany.
 6. Udzielenie licencji niewyłącznej nastąpi z chwilą zapłaty przez Kupującego ceny w pełnej wysokości oraz przekazania Projektu, przy czym obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Do chwili udzielenia licencji niewyłącznej Kupujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek korzystania z Projektu, z wyjątkiem czynności niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 7. W przypadku, gdy Kupujący będzie miał potrzebę eksploatacji Projektu w zakresie szerszym niż określony w 1-5, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zamierza wybudować kolejny Obiekt Budowlany w oparciu o Projekt, Sprzedawca może rozszerzyć licencję, jednak może to nastąpić wyłącznie w drodze odrębnej umowy i za zapłatą odrębnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy Kupujący będzie eksploatował Projekt z naruszeniem zdań poprzedzających, Kupujący jest zobowiązany zaprzestać naruszeń, a ponadto jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie.
 8. Wszelkie zmiany w Projekcie  wprowadzane przez Kupującego lub osoby działające na jego polecenie mogą być dokonywane wyłącznie dla celów jednorazowego wykorzystania Projektu w Procesie Budowlanym, na zasadach opisanych w § 9-13. Po zakończeniu realizacji Obiektu Budowlanego jakiekolwiek zmiany w Projekcie są niedopuszczalne, zaś wprowadzenie zmian nieuzgodnionych ze Sprzedawcą może skutkować naruszeniem praw autorskich związanych z Projektem.
 9. Twórcy Projektu przysługują autorskie prawa osobiste do projektu, w związku z czym Kupujący jest zobowiązany korzystać z Projektu z oznaczeniem autorstwa projektanta, który wykonał Projekt.
 10. W przypadku naruszenia autorskich praw przez Kupującego lub osoby trzecie, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca wezwie na piśmie Kupującego do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków naruszeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Kupujący nie zastosuje się do wezwania, po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego udzielona licencja niewyłączna wygasa, a ponadto Sprzedawca może dochodzić odpowiedzialności od Kupującego na zasadach ogólnych.
 11. W przypadku Zmienionego Projektu Typowego Sprzedawca jest uprawniony do korzystania ze Zmienionego Projektu Typowego oraz rozporządzania prawami do niego, w szczególności w celu budowania i prezentowania swojego portfolio, tj. prezentowania efektów swoich prac osobom trzecim we wszelkich kanałach reklamowych i promocyjnych Sprzedawcy, w tym w materiałach drukowanych i na stronach internetowych Sprzedawcy. Sprzedawca może wykorzystywać Zmienione Projekty Typowe zamieszczone w portfolio także w celach edukacyjnych, szkoleniowych i innych, podobnych celach.  Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży Zmienionego Projektu Typowego jako odrębnego Projektu Typowego (odrębnego Produktu), natomiast Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane ze sprzedażą takiego Zmienionego Projektu Typowego, w szczególności prawo do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.

§16.

Odstąpienie od Umowy w przypadku Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów fizycznych (w przypadku Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych oraz Umowy dotyczącej świadczenia Usług Projektowych).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  • o świadczenie Usług Elektronicznych lub usług Projektowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub PNPK albo służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku zakupu Projektu obejmującego zarówno wersję papierową, jak i wersję cyfrową, prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 pkt 3 zostaje wyłączone względem całej Umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub PNPK wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.
 5. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez wysłanie oświadczenia na dane kontaktowe Sprzedawcy.
 6. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://www.projektstodola.pl/zwroty jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub PNPK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§17.

Odpowiedzialność Stron

 1. Kupujący ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
 • przeprowadzenie Procesu Budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym;
 • wybór projektanta dokonującego Adaptacji na potrzeby wykorzystania Projektu w Procesie Budowlanym i stworzenia Projektu Budowlanego;
 • przestrzeganie warunków udzielonej licencji;
 • naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy lub osobie trzeciej;
  1. W przypadku Kupujących będących Konsumentami lub PNPK Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkty zgodne z Umową, jak również wykonać Usługi Projektowe w sposób należyty.
  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupujących będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują ogólne przepisy prawa cywilnego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie znajdują zastosowania wobec Kupujących będących Konsumentami lub PNPK.
  3. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • brak możliwości realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy;
 • nieprzydatność Produktów do celów założonych przez Kupującego;
 • niekompletność lub nieaktualność Produktów, jak również błędy znajdujące się w Produktach;
 • skutki używania Produktów przez Kupującego lub osoby trzecie;
 • wadliwie przeprowadzoną Adaptację w zakresie Projektu Typowego;
 • działania i zaniechania osób zatrudnionych przez Kupującego w ramach realizacji Procesu Budowlanego;
 • skutki nieuprawnionej ingerencji w Produkty przez Kupującego lub osoby trzecie;
 • szkody wynikłe z opóźnienia w odbiorze Produktów;
 • działania i zaniechania przewoźnika dostarczającego Produkty;
 • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki zawierającej Produkty — w przypadku, gdy przesyłka została utracona, uszkodzona lub zniszczona w transporcie, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Przewoźnik;
 • szkody wynikłe ze wstrzymania się przez Sprzedawcę z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
 • skutki nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu;
 • podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, w tym danych do faktury VAT i danych kontaktowych;
 • skutki siły wyższej;
 • rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona
  2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wywołane wadliwością Produktów spowodowaną przez osoby trzecie, w szczególności projektanta dokonującego Adaptacji oraz innych osób zatrudnionych przez Kupującego na potrzeby realizacji Procesu Budowlanego.
  3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.
  4. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości ceny oraz innych należności otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z Umową.
  5. Jakiekolwiek ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym Regulaminie nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć, w szczególności szkody wyrządzonej umyślnie.
  6. Kary umowne przewidziane w Umowie podlegają kumulowaniu.
  7. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości szkody, jakiej doznała Strona na skutek naruszenia Umowy przez drugą Stronę, Strony przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych prawa.
  8. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

§18.

Niedozwolone zachowania

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest w szczególności:
  • dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych;
  • wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym;
  • publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie;
  • korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania;
  • korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem;
  • udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Sklepu Sprzedawca może rozwiązać Umowę dotyczącą Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, oraz zablokować Kupującemu dostęp do konta użytkownika.

§20.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. W ramach korzystania z systemu MailChimp, dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 7. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 9. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Sprzedawcę z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  • Google Analytics,
  • Google Tag Manager,
  • Google AdSense,
  • Google AdWords,
  • cookies narzędzi społecznościowych,
  • MailChimp
 1. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.projektstodola.pl/polityka-prywatnosci/

§21.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§22.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Kupujący może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym, na adres Sprzedawcy, lub poprzez wysłanie reklamacji pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny Sprzedawcy — zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko reklamującego, ewentualnie firmę Kupującego;
 • dane kontaktowe, w szczególności adres elektroniczny i/lub numer telefonu;
 • szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność Umowy z Regulaminem.
  1. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Kupującemu w takiej samej formie i taką samą drogą, jak złożona reklamacja — chyba że Kupujący wybierze inną formę i inną drogę dostarczenia odpowiedzi na reklamację.

§23.

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:
  • pocztą elektroniczną: [email protected];
  • telefonicznie: +48 730 195 275;
  • pocztą zwykłą: Dębowa 23, 55-010 Żerniki Wrocławskie.
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§24.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu Kupujący może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta lub PNPK jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2021 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.