1. Konsument lub PNPK (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów fizycznych (w przypadku Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych oraz Umowy dotyczącej świadczenia Usług Projektowych).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  • o świadczenie Usług Elektronicznych lub usług Projektowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub PNPK albo służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku zakupu Projektu obejmującego zarówno wersję papierową, jak i wersję cyfrową, prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 pkt 3 zostaje wyłączone względem całej Umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub PNPK wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.
 5. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy na przykład poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected] (tytułem „Zwrot projektu typowego”)
 6. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://……………
 7. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 8. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji.