Odstąpienie od Umowy w przypadku Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów fizycznych (w przypadku Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych oraz Umowy dotyczącej świadczenia Usług Projektowych).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

1)        o świadczenie Usług Elektronicznych lub usług Projektowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)        sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub PNPK albo służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)        o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku zakupu Projektu obejmującego zarówno wersję papierową, jak i wersję cyfrową, prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 pkt 3 regulaminu zostaje wyłączone względem całej Umowy.
 2. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub PNPK wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez wysłanie oświadczenia na dane kontaktowe Sprzedawcy ([email protected]).
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Adres na który należy zwrócić produkt: Projekt Stodoła ul. Dębowa 23, 55-010 Żerniki Wrocławskie.
 7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub PNPK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Formularz odstąpienia od umowy –  pobierz wzór pdf. tutaj.